Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

سوابق علمی

رساله‌های دانشجویی

 

استاد راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي دانشجويي


الف . دانشگاه تربيت معلم

1 . مهر نوش راهبر، توسعه سياسي در ايران پس از خرداد 1376 ، کارشناسي ارشد، 28/6/85.
2 . حميد کشکولي، نقش اروپا در روند صلح خاورميانه ، کارشناسي ارشد، 15/12/85.
3 . خدا مراد شجاعي ، بازتاب سياست تنش زدايي جمهوري اسلامي ايران بر عربستان(1384 – 1376)، کارشناسي ارشد، 7/8/85.
4 . عبدلله همتي، ايران ، گفتمان مسلط و مساله هويت در عصر اطلاعات، کارشناسي ارشد، 14/8/85.
5 . مژگان شمس، قدرت و دانش در ايران( دوره اصلاحات) ، کارشناسي ارشد، 3/11/85.
6 . پرويز عباسي، بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران پس از پيروي انقلاب ايران، کارشناسي ارشد، 14/12/85.
7 . حسن بايزيدي، تماميت ارضي عراق؛ فرصت ها و چالشها ، کارشناسي ارشد، 25/6/86.
8 . عباس سهراب زاده، بررسي مفهوم قدرت در گفتمان روشنفکري در ايران بعد از انقلاب اسلامي، کارشناسی ارشد، 25/6/86.
9 . حامد چاوشين ، بررسي قدرت در انديشه هاي سياسي مدرن و پست مدرن (با تاکيد بر هابر و فوکو)، کارشناسی ارشد، 8/7/86.
10 . ايوب سرو انداوم، روشنفکري ديني؛ امکان يا امتناع( بررسي آراي عبدالکريم سروش و مصطفي ملکيان)، کارشناسي ارشد، 24/7/86.
11 . محمد ميرآزادی، پوپوليسم و دمکراسی؛ تقابل يا تعامل، کارشناسی ارشد، 30/11/1386.
12. علی اصغر اصنعی، بررسی مقايسه¬ای دو جنبش حزب¬الله و حماس، کارشناسی ارشد، 8/12/1386.
13. متين حقيقت زاده، منازعة سياسی و قرائت¬های گوناگون از انديشة شريعتی پس از انقلاب (رهيافت پديدارشناسانه)، کارشناسی ارشد، 8/12/1386.
14. مهدی جعفری، بررسی آرای روحانيون موافق و مخالف مشروطيت، کارشناسی ارشد، 10/4/1387.
15. مريم السادات حسينی، بررسی عوامل عدم¬تحقق اهداف انقلاب مشروطه (1330-1324)، کارشناسی ارشد، 31/4/1387.
16. متين انجم روز، موانع ساختاری گذار به دمکراسی در خاورميانه، کارشناسی ارشد، 19/4/1387.
17. سمانه بايرامي، جهاني شدن و رشد بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه ، کارشناسي ارشد، 12/11/1387.
18. سارا ويسی، بررسی تطبيقی مفهوم آزادی در انديشه¬های هانا آرنت و آيزيا برلين، کارشناسی ارشد، 5/12/1387.
19. محمدحسين عباسي، بررسي و مقايسه تطبيقي سياست در مدرنيسم و پست مدرنيسم ، کارشناسي ارشد، 20/12/1387.
20. محبوبه حاتم پور، تاثیر جهانی شدن برسیاست خارجی کشور ها، کارشناسی ارشد، 2/2/1388.
21. هاشم ساتیاروند ، تاثیر جهانی شدن بر گفتمان جهان اسلام، کارشناسی ارشد، 8/8/1388.
22. حسن قاسمی، نگرش رویکرد پساساختارگرایی به سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسی ارشد، 4/11/1388.
23. فرشاد پور نظری، بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران بین دوره های 1376-1388، کارشناسی ارشد، 1/12/1388.
24. محسن رحمانیان، اندیشه سیاسی شیعه در دوران صفویه و قاجاریه، کارشناسی ارشد، 6/11/1388.
25. طیبه دومانلو، امکان سنجی اجماع دمکراتیک گفتمان های دینی در فلسفه سیاسی جان رالز، کارشناسی ارشد، 12/12/1388.
26. سمیه مروتی، دولت های ناکام و تروریسم نوین، بررسی حرکت های تروریستی در پاکستان و افغانستان (2008-1991)، کارشناسی ارشد، 12/12/1388.
27. ساناز تابع افشار، تاثیر کمیته سیاسی- عمومی آمریکاو اسرائیل (آیپک) به عنوان بزرگترین گروه فشار در سوق دادن آمریکا به جنگ با عراق درسال 2003، کارشناسی ارشد، 26/11/1389.
28. سمیرا قویدل، سیاست خاورمیانه ای ترکیه پس از جنگ سرد، کارشناسی ارشد، 26/11/1389.

29. روح الله سهرابی نیک، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از سال 2008، کارشناسی ارشد، 15/4/1390.
30. زهرا شرعی، بررسی نظریه اجماع همپوشان در فلسفه سیاسی جان رالز و کاربرد آن در اتحادیه اروپایی، کارشناسی ارشد، 15/4/1390.

31. مصطفی یزدانی، بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان معاصر مسلمان درباره جایگاه جامعه مدنی در حکومت دینی، کارشناسی ارشد، 1/3/1391.
 


ب . دانشگاه علامه طباطبايي

1. جليل صمدي خوشخو، تقابل انديشه سياسي و سکولاريسم ( مقايسه ايران و فرانسه )، کارشناسي ارشد، 13/6/86.

2. Mariam Shafa, " From historical Facts to Geo- Political Realities : Relation between Turkey and Armenia " , ECO College of Insurance, Tehran, 2010.
3. Ahmad Soltani Nejad , " Sociological Causes of Colourful Revolutions in Central Asia and Caucasus: A Case Study of Georgia and Kyrgyzstan" , ECO College of Insurance , Tehran , 2010.

4. Javad Khansari, Islamic Fundamentalism in Uzbekistan: Possibility or Paranoia, Eco College of Insurance, Tehran, 2011.
5. Fatemeh Mohtasham Seyfi, Assessing Political Stability and Instability in Central Asia and Caucasus; Case Study: Azerbaijan and Kyrgyzstan, Eco College of Insurance, Tehran, 2012.
 


ج . دانشکده روابط بين الملل

1 . محسن درخشان پور، سياست خارجي چين و اتحاديه اروپايي در قبال خاورميانه پس از جنگ سرد، کارشناسي ارشد، 19/4/86.
2 . نازنين اسماعيل پور، ارزيابي نقش بريتانيا در شکل گيري جنبش مشروطه خواهي مردم ايران، کارشناسي ارشد، 12/4/87.
3. علیرضا اسماعیل مازگری، تحلیل گفتمانی نظام های بین المللی معاصر، تقابل لیبرال دمکراسی و اسلام سیاسی، مطالعه موردی: ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، کارشناسی ارشد، 14/12/1387.

 د . دانشگاه تربیت مدرس

1. جواد حیدری، خویشتن داری معرفتی در مواجهه با تکثر: مطالعه موردی رالز و نیگل، دکتری، 18/ 3/ 1390.
2. ایرج رنجبر، سنجش الگوی نظری هابرماس بر اساس نسبتِ اخلاق و جمهوریت در اندیشه سیاسی کانت، دکتری، 23/6/1390.

 

 

کتاب‌ها »

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست