Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

شرح حال و آثارسید علی محمودی

 

سید علی محمودی درجه دکتری (Ph.D.) خود را در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) در سال 1381 از پِژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد. نامبرده دوره کارشناسی ارشد را در رشته فلسفه سیاسیM.A. in Political Philosophy)  ( در دانشگاه یورک انگلستان در سال 1367 گذرانید. او پیش از این، دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی را در سال 1358 در دانشگاه اصفهان به پایان رسانده بود. او هم چنین در سال 1376 دوره‌ای آموزشی در موضوع‌های برقراری صلح و دیپلماسی پیشگیرانه در دانشگاه ملل متحد (Unitar) و آکادمی بین المللی صلح (International Peace Academy) در اتریش گذرانید و دارای دانشنامه علمی از این دو نهاد بین المللی است. او در سال 1382 در دوره آموزشی «گفت و گوی تمدن‌ها و مسائل جهانی» به عضویت گروه کاری «گفت و گو میان تمدن‌ها، و صلح و امنیت بین المللی» درآمد که از سوی دانشکده روابط بین الملل (SIR) و دانشگاه ملل متحد در  تهران برگزار گردید. نامبرده هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی دانشکدۀ روابط  بین الملل، به تدریس درس‌های فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و روش‌شناسی اشتغال دارد. گسترۀ اصلی پِژوهش های وی، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ اخلاق و دین است. او در همایش های گوناگون علمی در داخل و خارج از ایران مشارکت داشته است. شمار کتاب‌هایی که از وی تاکنون انتشار یافته به سیزده جلد می رسد. عنوان‌های برخی از این آثار بدین قرار است: عدالت و آزادی،گفتارهایی در باب فلسفه سیاست؛ نظریه آزادی در فلسفه سیاسی هابز و لاک؛ فلسفه سیاسی کانت، اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق؛ نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیر گذار در ایران معاصر؛ درخشش های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال؛ کانت به روایت ایرانی، تأملاتی فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدار؛ خرد سیاسی، جستارهایی در آزادی، اخلاق و دموکراسی. تاکنون دو رساله از وی با عنوان های نظریه الحریه فی الفلسفه السیاسیه من منظار هوبز و لوک، و فلسفه کانت السیاسیه، الفکر السیاسی فی حلقی الفلسفه النظریه و فلسفه الاخلاق به زبان عربی در بیروت انتشار یافته است. آثار دیگری از ایشان در موضوع‌های فلسفه سیاسی غرب، اندیشه‌های سیاسی ایرانی-اسلامی، فلسفه اخلاق و موضوع‌های ایرانشناسی، درپنج جلد آماده انتشار است. از نامبرده بیش از هشتاد مقاله در زمینه های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی به چاپ رسیده که شماری از آن‌ها به زبان انگلیسی است. وی در ارائه مقالاتی در شماری از کتاب ها نیز مشارکت داشته است. او در حوزه مطالعات ایرانشناسی، هشت طرح تحقیقاتی در ارتباط با ایران باستان به انجام رسانیده که شماری از آن ها بازخوانی تحلیلی-انتقادی متن های پهلوی بر پایه اخلاق، دین و سیاست است.

 

Website: www.drmahmoudi.com

E-mail: info@drmahmoudi.com

 

زندگی‌نامه »

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست