Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

عیسی مسیح: چون عبادت کنید، ریاکاری و تکرار باطل مکنید

تبریک و تهنیت میلاد حضرت عیسی مسیح و سال نوی میلادی-2021

 

در سالگرد میلاد خجستۀ حضرت عیسی و برآمدن سال نوی میلادی، آیات زیر را از انجیل تلاوت کنیم و در مطاوی آن به درنگ و اندیشه بنشینیم. این گزاره‌ها، دارای ایده‌های فرازمانی و فرامکانی(کلی، جهانشمول) و حسبِ حال ما و روزگار ما است:

«وچون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش ‌دارند که در کَنایس و گوشه‌های کوچه‌ها ایستاده، نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را تحصیل نموده‌اید. لیکن تو چون عبادت کنی، به حجرۀ خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد. و چون عبادت کنید، مانند امّت‌ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان می‌برند که به‌سبب زیاد گفتن، مستجاب می‌شوند. پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می‌داند، پیش از آنکه از او سؤال کنید.»

(انجیل مَتّی، فصل ششم، آیات 8-5).

 

چهار نکتۀ اساسی در این آیات، درس‌آموز و تأمل‌برانگیز است:

1. دین‌داران باید در عبادت پروردگار، از ریاکاری و خودنمایی دوری گزینند. عبادت را به کوچه و خیابان و میدان کشاندن، «تا مردم ایشان را ببینند»، جز ایجاد شائبۀ تظاهر و خودنمایی و بهره‌برداری های سیاسی، چه تواند بود؟ از واژۀ «کنایس»(جمع کنیسه: عبادتگاه یهودیان) برمی‌آید که نظر عیسی مسیح، به عنوان نمونه،  به یهودیان فرقه‌گرا، یعنی«فریسیان» و «صدوقیان» بوده است که مظهر«استبداد دینیِ» آن زمان بودند. آنان در رسالت عیسی سنگ اندازی‌ها و جفاها ‌کردند و در آزار و اذیت او، بی‌آزرمی را از حد گذرانیدند.

2. عبادت خالص و بی‌شائبه درخلوت‌کردن مؤمنان با پروردگار، شایسته و پسندیده است؛ آن‌هم در رابطه‌ای بی‌واسطه و مستقیم، بدون این‌که به رابط و واسطی حاجت باشد. عبادت اگر به ریاکاری آلوده شود و دستمایۀ کاسبی، نیرنگ و فریب گردد، تجاوز به کرامت ذاتی انسان و جفاکاری در حق دین و آئین است. 

3. در نگاه عیسی مسیح، عبادت در«تکرار باطل» مردود است. کمیت‌گرایی و«زیاد گفتن» در عبادت،- وا اَسَفا که بدونِ درک معنا و فقط لقلقۀ زبان(بیهوده‌گویی) باشد-، کاری ناروا است، زیرا آنچه دارای ارزش است، کیفیت عبادت با آگاهی، شعور، شهود و صفای باطن است، نه کاسبکارانه حجم فربهِ عبادات را در ترازو نهادن و در روز حساب(جهان بازپسین) از پروردگار، طلب مزد و دریافت برگۀ برائت کردن!

4. خداوند، «عالِم السّرِ و الخَفّیات» است، دانای راز است، «هیچ پوشیده از [او] پنهان نیست» و از رگ گردن به ما آدمیان نزدیک‌تر است. حاجات دین‌داران و مؤمنان بر او عیان است. پس از او بخواهید تا خواسته‌های نیکوی شما را پذیرا شود، اما به هوش باشید که در دورِ «تکرار باطل» گرفتار نشوید که دامگاهی اسارت‌بار است. 

 

سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح، پیامبر خِرد، آگاهی، اخلاق و صلح، و فرارسیدن سال نوی میلادی بر مسیحیان جهان، مردم ایران، به ویژه هم‌میهنان ارجمند مسیحی، مبارک و خجسته باد.

 

سیدعلی محمودی

یازدهم دی ماه 1399، در آستانۀ سال 2021میلادی

 

                                                                       

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست