Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

زادروز حضرت مسیح و سال نوی میلادی خجسته باد

 

در کلمات عیسی مسیح که در پی می‌آید، رشته ای که کردار انسان‌ها همچون سخن گفتن به زبان‌های مردم، نبوت، بخشش و صدقه دادن را به هم پیوند می‌دهد و معنی‌دار می‌کند، «محبت» است. محبت مهر‌ورز است، رشک نمی‌برد، کبر و غرور ندارد، اطوار نکوهیده ندارد، نفع‌طلب نیست، خشم نمی‌گیرد، ظن بد نمی‌برد، ناراستی را خوش نمی‌دارد، با راستی سرخوش است، بردبار است، باورمند است، امیدوار است و شکیبا.


این صفت‌های اخلاقی، که در یک کلام، نفی هرگونه خشونت و نامهربانی و دل سپردن به محبت و شفقت است، هم افراد را در زندگی انسانی به کار می‌آید و هم اصحاب قدرت، به ویژه سیاستمداران را در کار ادارۀ کشور، بر مدار اخلاق سیاسی. چه شایسته و نیکو است که در این زمانۀ عُسرت، شهروندان ایران و حاکمان کشور، این‌صفت‌ها را از عیسی مسیح بیاموزند و آن‌ها را یک به یک در عمل به کار گیرند:
 

«اگر به زبان‌های مردم و فرشتگان سخن‌گویم و محبت نداشته‌باشم، مثل نحاسِ صدا دهنده و سنجِ فغان کننده شده‌ام. و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همۀ عِلم را بدانیم و ایمان کامل داشته باشم بحدی که کوه ها را نقل کنم و محبت نداشته‌باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته‌باشم؛ هیچ سود نمی‎برم. محبت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد نمی‌بَرَد؛ محبت کِبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی‌شود؛ خشم نمی‌گیرد و سوءظن ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمی‌گردد، ولی با راستی شادی می‌کند؛ در همه چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید؛ در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می‌شود.»

رسالۀ اول پولس رسول به قرنتیان
فصل سیزدهم، آیات 7-1


سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح و فرارسیدن سال نوی میلادی بر مسیحیان جهان، مردم ایران، به ویژه هممیهنان ارجمند مسیحی، مبارک و خجسته باد.
 

سید علی محمودی
یازدهم دی‌ماه 1398، در آستانۀ سال 2020 میلادی

 

                                                                       

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست