Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

شادباش بعثت پیامبر بزرگ اسلام

 

خداوند به او آموخت که در میان مردم، پیام آور است، یادآور است، نه سلطه جو و نه زورگو. به او فرمان داد که: «فذکر انما انت مذکر؛ لست علیهم بمسیطر.» یعنی: «پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای؛ بر آنان تسلطی نداری.» (سورۀ غاشیه، آیات 21 و 22) و چنین بود که مردم از سرِ اختیار و آزادی به او گرویدند و پیام های خداوند را از او شنیدند. او، خبر داد، یادآوری کرد، دعوت نمود و به عفو و گذشت فراخواند. از این رو، او مردم را با ضرب و زور و با غل و زنجیر به دین داری وادار نکرد تا سرانجام به بهشت مینوی گسیل دارد. بدین سان، او به ما درس انتخاب آزادانه و آگاهانه آموخت. آنچه بعضی حاکمان و دین فروشان با به کار گیریِ خشونت و دروغ و فریب و ریا به نام او کردند و می‌کنند، هیچ ربطی به او ندارد. او پیام آور انسانیت، اخلاق، آزادی، مدارا، رحمت و شفقت بود، و این گونه بود که پیام و نام و یادش جاودانه شد. برانگیختن پیامبر بزرگ اسلام بر تمام انسان ها و پیروان مومن و صدیق او مبارک باد.

 

چون به آزادی نبوت هادی است

مومنان را  زانبیا آزادی است

ای گروه مومنان شادی کنید

همچو سرو و سوسن آزادی کنید.

                        مولانا

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست