Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

میلاد حضرت عیسی مسیح و سال نوی میلادی مبارک باد

در سال های گذشته، یاد آور شده بودم که عیسی مسیح پیام آور آزادی، اخلاق، صلح، مدارا و دوستی است. امسال با بازنوشت آیاتی از کتاب مقدس، می خواهم به بُعد خردورزی، آزاداندیشی و روشنگری او تاکید بگذارم، آنجا که کارکردهای استبداد دینیِ زمانۀ خود را دلیرانه به آفتاب می افکنَدَ. پیام جهانی و فراگیر این پیام آور بزرگ را با هم بخوانیم و در آن تأمل کنیم:« آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده، گفت:« کاتبان و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند. پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و به جا آورید، لیکن مِثل اعمال ایشان مکنید، زیرا می گویند و نمی کنند. زیرا بارهای گران و دشوار را می بندند و بر دوش مردم می نهند و خود نمی خواهند آن ها را به یک انگشت حرکت دهند. و همۀ کارهای خود را می کنند تا مردم، ایشان را به بینند، حمایل های خود را عریض و دامن های قبای خود را پهن می سازند، و بالا نشستن در ضیافت ها و کرسی های صدر در کنایس را دوست می دارند، و تعظیم در کوچه ها را و این که مردم ایشان را آقا آقا بخوانند. لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید.»

                                                                                                             انجیل متّی

                                                                                     فصل بیست و سوم، آیات دوم تا نهم

 

سالگشت میلاد فرخندۀ عیسی مسیح، پیامبر خردورزی، آزادی، صلح و روشنگری، و فرارسیدن سال نوی میلادی را به مسیحیان جهان، مردم بزرگ ایران، به ویژه به هم میهنان عزیز و شریف مسیحی تبریک می گویم.

                                                                                                      سید علی محمودی

                                                               چهارم دی ماه 1394، در آستانۀ سال 2016 میلادی

---

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست