Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیر گذار در ایران معاصر

 معرفی کتاب

 

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر، نوشتۀ سید علی محمودی از سوی نشر نی انتشار یافت. نواندیشان ایرانی، پژوهش در اندیشه ها و کنشگری های هشت چهرۀ نام آور معاصر، شامل سید عبدالرحمن کواکبی، محمد حسین نائینی، محمد علی فروغی، سید محمد حسین طباطبایی، مهدی بازرگان، مرتضی مطهری و علی شریعتی است. این کار پژوهشی بین سال های 1384 تا 1392 به انجام رسیده است. نویسنده در پیشگفتار کتاب، در معرفیِ کار پژوهشی خود می نویسد: « در پژوهش هایی که از نظر خوانندگان خواهد گذشت، در هر مورد، بنیادی ترین و تاثیرگذارترین وجه اندیشۀ هر شخصیت، برگزیده شده است. بنابراین، پژوهش حاضر، زندگینامه نویسی و یا دانشنامه نویسی نیست، بلکه دربرگیرندۀ موضوع هایی است که در سدۀ اخیر، جامعۀ ایران را با چالش ها، دگرگونی ها و تاثیرات گوناگون روبه رو کرده است.»

نویسنده درنخستین فصل کتاب خود می پرسد: « این شخصیت ها چه گفتند، چه نوشتند، و  چه کردند که هم نام آور شدند، وهم آوازۀ آنان به فراسوی مرزهای ایران رسید و هم بر مردم و میهن خود تاثیر گذاردند؟ اینان همگی از این جهان رفته اند، اما تاثیرگذاری های مثبت و یا منفی آنان در ایران و برسرزمین های دیگر، تداوم یافته است. از این رو، خوانش مجدد دورۀ زندگی، اندیشه و کنشگری آنان، صرفا به این دلیل صورت نمی گیرد که به گذشته تعلق دارند، بلکه به دلیل استمرارِ تاثیرگذاری های متفاوت آنان است. بازخوانی اندیشه ها، همراه با نقد و ارزیابی کارنامۀ آنان، پیوندی وثیق با احوال ما ایرانیان در این روزگار دارد؛ به ویژه آن بخش هایی از دیدگاه ها و نظریه های آنان که تاثیرات گسترده تر و ژرف تری بر فرهنگ ، سیاست و جامعۀ ایران نهاده است.»

نواندیشان ایرانی شامل نه فصل است. فصل نخست با عنوان « درآمدی بر اندیشه ها، کنشگری ها و تاثیر گذاری های نواندیشان ایرانی » آغاز می شود و برپایۀ چهار ویژگیِ ایران دوستی، آوازۀ فراملی، نوگرایی و تاثیرگذاری، به جست و جو و تبیین ویژگی های مشترک هشت چهرۀ مورد بحث می پردازد. فصل دوم، « استبداد و دموکراسی در اندیشه های سید عبدالرحمن کواکبی » نام دارد. فصل سوم، با عنوان « نظریۀ « حکومت مقیدۀ » محمد حسین نائینی و چالش دراز آهنگ دموکراسی»، آغاز می شود. در فصل چهارم، شخصیت، اندیشه ها و عملکردهای فروغی زیر عنوان « محمد علی  فروغی، سیاستمداری در تراز جهانی »، تشریح و ارزیابی می شود. در فصل پنجم، با عنوان« دور هرمنوتیکی در تفسیر المیزان » ، روش این عالم دینی در تفسیر قرآن مورد بحث قرار می گیرد. فصل ششم با نامِ « نسبت میان دین و سیاست در اندیشۀ مهدی بازرگان» آغاز می شود. فصل هفتم،« مرتضی مطهری در کشاکش میان ماهیت انسان و آزادی »، نام گرفته است. فصل هشتم، با عنوان « نقدی برکارنامۀ فکری جلال آل احمد » آغاز می شود. فصل نهم، « علی شریعتی، فلسفۀ اخلاق و دموکراسی» نام دارد.آشکار است که نواندیشان ایرانی با ویژگی های چهارگانۀ یادشده، شخصیت های دیگری را نیز دربر می گیرد. نویسنده در پیشگفتار کتاب یادآور شده است که: « به این نام ها می توان چند تن دیگر نیز در تراز آنان افزود.»

نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر، در415 صفحه از آغاز سال 1394 وارد بازار کتاب شده است.

 

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست